[vc_row css_animation=”fadeIn” fullwidth=”yes”][vc_column][vc_column_text]

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  “Super Giveaway Νοεμβρίου”

Η εταιρία «Psarrou Coiffure» (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει προωθητική ενέργεια με τίτλο «Super Giveaway Νοεμβρίου» (εφεξής καλουμένη η «Ενέργεια» ή ο «Διαγωνισμός»), η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 17/11/2021, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των Όρων του Διαγωνισμού από τα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Psarrou Coiffure και θα μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτόν αποκλειστικά και μόνο μέσω της επίσημου προφίλ της Psarrou Coiffure σε Instagram (@psarrou.coiffure) & Facebook (Psarrou Coiffure) όπως περιγράφεται παρακάτω. Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθεί μία (1) νικήτρια.  Η νικήτρια που θα αναδειχθεί θα λάβει ως δώρο “Μία (1) Θεραπεία Μαλλιών Schwarzkopf & ένα (1) Ημιμόνιμο Μανικιούρ Νυχιών, για μία μέρα γεμάτη χαλάρωση και φροντίδα”, όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη ανάρτηση στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος άνω των δεκατριών (13) ετών, εξαιρουμένων των υπαλλήλων της Διοργανώτριας καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας αυτών, μέχρι τρίτου βαθμού.

Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 17/11/2021  και ώρα 14:15 μ.μ έως και 30/11/2021 και ώρα 00:00 π.μ (εφεξής καλούμενη «Διάρκεια»). Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο Διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ.

Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στον Διαγωνισμό θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει κάνει “Follow” στη σελίδα της Psarrou Coiffure, “Like” στη σχετική ανάρτηση & επιπλέον να έχει κάνει “Tag” δυο (2) άτομα με σχόλιο κάτω από τη σχετική ανάρτηση. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και ρητή αποδοχή των παρόντων όρων που είναι δημοσιευμένοι στο Site της επιχείρησης, όπως αυτό επισυνάπτεται στο “Bio” στη σελίδα της “@psarrou.coiffure” στο Instagram και στη σελίδα “Psarrou Coiffure” στο Facebook.

Δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας, περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου, περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό, ή αντίθετο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας.

Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό θα έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών και επομένως το θα έχει περισσότερες πιθανότητες να αναδειχθεί νικητής.

Τέλος, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν προϋποθέτει την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

Τρόπος Ανάδειξης Νικήτριας

Θα διεξαχθούν μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση που θα αναδείξει μια (1) νικήτρια.

Η ηλεκτρονική κλήρωση για το δώρο “Μία (1) Θεραπεία Μαλλιών Schwarzkopf & ένα (1) Ημιμόνιμο Μανικιούρ Νυχιών, για μία μέρα γεμάτη χαλάρωση και φροντίδα” θα διενεργηθεί την Τετάρτη 01/12/2021 & ώρα 11:00 π.μ στα γραφεία της Διοργανώτριας εταιρείας.

Σε περίπτωση που η νικήτρια αρνηθεί το δώρο ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί της εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή της ότι αναδείχθηκε νικήτρια ή η συμμετοχή της θα ακυρωθεί για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους.

Η νικήτρια θα ειδοποιηθεί με σχετικό -story- στο Instagram μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κλήρωσης της Τετάρτης 01/12/2021 & ώρα 11:30 π.μ. Στη συνέχεια η νικήτρια θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια ώστε να προγραμματιστεί η παραλαβή του δώρου της.

Η νικήτρια υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση.

Εάν η νικήτρια δεν επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή της ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής της, χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στη νικήτρια και το δώρο θα κατακυρώνεται στον πρώτο επιλαχόντα κατά τη σειρά ανάδειξής του.

Παραλαβή Δώρου

Το δώρο μπορεί να παραληφθεί από τη νικήτρια κατόπιν συνεννόησης με τη Διοργανώτρια.

Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινά αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οι μεταβολές και / ή τροποποιήσεις αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο όμοιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης προ μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας και / ή της Διαφημιστικής ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν καλύπτει ουδέν κόστος, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των νικητών για τη λήψη των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.

H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του, προσδίδει αθέμιτο προβάδισμα ή/και πλεονέκτημα σε κάποιον από τους συμμετέχοντες.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά το δώρο του ή αν η διεύθυνση που έχει δηλώσει δεν είναι ορθή, δεν κατοικεί, απουσιάζει ή δεν βρίσκεται εκεί, ή δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας η οποία και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

Λοιποί Όροι

  1. Όλοι οι συμμετέχοντες και οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αντιστοίχως, αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: (α) Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους (τηλέφωνο επικοινωνίας /σταθερό ή κινητό ηλικία, e-mail). (β) Δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου. (γ) Δεν προσβάλλουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου. (δ) Κατανοούν ότι η Διοργάνωση θα τηρήσει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει τα προσωπικά τους στοιχεία (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.) για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.
  2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την συγκατάθεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την αντίθεσή/εναντίωσή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας μέσω με τον Διοργανωτή, τηλέφωνα: 2110131440, 2106719033 email: psarroucoiffure@gmail.com.
  3. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.
  4. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό. Όπως επίσης, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση του Διαγωνισμού.
  5. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Psarrou Coiffure.
  6. Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών της Psarrou Coiffure και μόνον.
  7. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Coca Cola Services NV.

Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: psarroucoiffure@gmail.com από Δευτέρα έως Σάββατο και κατά τις ώρες από 07:30 π.μ έως 20:00 μ.μ για το χρονικό διάστημα διάρκειας του Διαγωνισμού. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετική με τον Διαγωνισμό είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]